stamboom ,,Henstra,,

'


 

GENERATIE I

 

I Jetze. Boer, geboren rond 1535. Hij woonde in Doniawerstal en had bij een onbekende vrouw de volgende kinderen:

 

            1. Sytze Jetzes (m). Geboren rond 1565 en overleden rond 1640. Hij trouwde met Lysbet Aebes. Zie de tak van Sytze Jetzes, II-a.

            2. Henne Jetzes (m). Geboren rond 1565 en overleden rond 1640, ongeveer 75 jaar oud.

            3. Gatske Jetzes (v). Geboren rond 1565 en trouwde in 1611 met Tjitze Epkes. Hij was boer te Idskenshuizen en weduwnaar van Evertje Pietersd.

            4. Poppe Jetzes (m). Geboren rond 1570 en overleden na 1640. Hij was boer te St Nicolaasga en trouwde met Rinskje NN. Zie de tak van Poppe Jetzes (nog niet gereed).

 

 

GENERATIE II

 

Tak van Sytze Jetzes:

 

II-a Sytze Jetzes. Geboren rond 1565 en overleden rond 1640. Hij was de zoon van Jetze (I). Hij was waarschijnlijk boer in de Scharren en trouwde waarschijnlijk met Lysbet Aebes. Uit dit huwelijk:

 

            1. Jetze Sytzes (m).  Geboren rond 1590 en overleden in 1652 te Ter Oele. Hij was boer in de Scharren en Ter Oele en trouwde rond oktober 1615 met Aesse Olfertsd (zij overleed rond 1627 en was de weduwe van Jelle Jaens), en op 6 november 1628 met Goitskje Igesd (zij was weduwe van Sipke Wybesz en woonde te Ter Oele). Jetze had waarschijnlijk een dochter Jeltje Jetzes, getrouwd met Bonne Daniels, en een andere dochter of zoon.

            2. Aebe Sytzes (m). Geboren rond 1590 en trouwde op 28 november 1624 te Doniaga voor de kerk met Aaltje Gerrits, afkomstig van Doniaga. Aebe woonde te Idskenhuizen.

            3. Eelke Sytzes (m). Geboren rond 1595 en overleden na 1662. Hij trouwde met Goitske Jelmers en Wypkje Wybes. Zie III-a

            4. Tjitske Sytzes (v). Geboren rond 1595 en overleden rond 1650 in De Scharren. Zij trouwde rond 1625 met Hinke Hinkes, boer in De Scharren.     

            5. Greald Sytzes (m). Geboren in 1600 en overleden voor 1664. Hij trouwde met Trijntje Idzes. Zie III-b.

            6. Broerkje Sytzes (v). Geboren rond 1600. Zij trouwde op 6 november 1628 met Heere Meintes. Hij was boer in De Scharren. Geboren rond 1590 en overleden in 1632.

 

 

GENERATIE III

 

 

III-a. Eelke Sytzes. Geboren rond 1595 en overleden na 1662. Hij was de zoon van Sytze Jetzes (II-a) en waarschijnlijk Lysbet Aebes. Hij trouwde op 26 oktober 1620 te Doniawerstal met Goitske Jelmersd. Zij was eerder getrouwd met Sytze Tjalks. Hij trouwde in 1642 met Wypkje Wybesd. Zij was eerder getrouwd met Luitze Folkerts. Uit het eerste huwelijk:

 

            1. waarschijnlijk Sytze Eelkes (m). Geboren rond 1620. Hij trouwde in 1648 met Marij Froukes.

            2. waarschijnlijk nog een kind.

 

 

III-b.  Greald Sytzes. Geboren in 1600 en overleden voor 1664. Hij was de zoon van Sytze Jetzes (II-a) en mogelijk Lysbet Aebes. Hij was pachtboer te Akmarijp en trouwde met Trijntje Idzes. Zij overleed voor 1664. Zij was de dochter van Idze Jans. Uit dit huwelijk:

 

            1. Sytze Grealds (m). Geboren rond 1635 en overleden in 1700. Hij trouwde met Boukje Freriks. Zie IV.

            2. Sybbe Grealds (v). Geboren rond 1640 te Akmarijp en overleden rond 1675. Zij trouwde op 4 november 1660 voor de kerk te Akmarijp met Rinze Johannes. Hij kwam uit Snikzwaag en overleed in 1662. Zij trouwde rond 1665 met Jacob Joukes. Hij was praamschipper te Jutrijp en overleed in 1709 te Sloten.

            3. Lysbet Grealds (v). Geboren rond 1640 en overleden rond 1680. Zij trouwde op 23 september 1660 voor de kerk te Akmarijp met Sjouke Ates, boer te Hommerts, overleden te Hommerts rond 1679.

            4. Idze Grealds (m). Geboren in 1649 te Akmarijp, overleden rond 1680. Hij woonde te Hommerts. Hij was mogelijk minder valide en woonde in bij zijn zwager op de boerderij.

 

 

GENERATIE IV

 

 

IV. Sytze Grealds. Geboren in 1635 te Akmarijp en overleden in 1700. Hij was de zoon van Greald Sytzes (III-b) en Trijntje Idzes. Hij was schipper van beroep en trouwde met Boukje Freriks. Zij was geboren in 1635 te Terhorne en overleed voor 1705. Zij was de dochter van Frerik Sipkes en Dieuwke Alberts NIJDAM. Zij woonden te Terhorne. Uit dit huwelijk:

 

 1. Trijntje Sytzes (v). Geboren te Terhorne rond 1662.
 2. Lysbet Sytzes (v). Geboren rond 1665 te Terhorne en overleden te Leeuwarden rond 1700. Zij trouwde op 12 december 1687 te Gerecht Idaarderadeel met Teunis Huberts VOETS. Zie V-a.
 3. Greald Sytzes (m). Geboren in 1675 te Terhorne. Hij trouwde met Foekje Wybes, Trijntje Tjommes AUKEMA, en Nieske Willems. Zie V-b.
 4. Frerik Sytzes (m). Geboren in 1680 te Terhorne en begraven te Leeuwarden in 1739. Hij trouwde met Petronel (Neeltje) Tjeerds ANDRINGA.  Zie V-c.
 5. Dieuwke Sytzes (v).  Geboren rond 1680 te Terhorne. Zij trouwde met Ruurd Jans. Zie V-d.
 6. Foekje Sytzes (v). Geboren rond 1685 te Terhorne. Zij trouwde met Pieter Pieters BENNEMANS. Hij was geboren te Brabant rond 1675 en overleed te Leeuwarden in 1731. Hij was meester kleermaker van beroep.  Zie V-e.

 

 

GENERATIE V

 

V-a. Lysbeth Sytzes. Geboren te Terhorne rond 1665 en overleden te Leeuwarden rond 1700. Zij was de dochter van Sytze Grealds (IV) en Boukje Freriks. Zij trouwde te Idaarderadeel op 12 december 1687 met Theunis Huberts VOETS. Hij was geboren rond 1660 en overleden rond 1720 te Leeuwarden. Hij was afkomstig uit Neerpelt bij Luik. Hij was meester koperslager te Grouw en koopman en destillateur te Leeuwarden. Hij trouwde later, in 1701, met Foekje Fedema, geboren rond 1670 (Zij was eerder getrouwd, rond 1690, met Douwe Johannes). Uit dit huwelijk:

 

 1. Barbara Theunis Voets (v). Geboren te Grouw rond 1695 en overleden te Leeuwarden op 31 januari 1729. Zij trouwde in 1722 met Dominicus Fransz VAN BACKUM, uit Leeuwarden, geboren rond 1690.
 2. Maria Theunis Voets (v). Geboren te Grouw rond 1695. Zij trouwde in 1719 met Yge VAN DER WERF. Hij was geboren rond 1690.

 

 

V-b. Greald Sytzes. Geboren in 1675 te Terhorne en overleden te Grouw op 17 februari 1737, 62 jaar oud. Hij was de zoon van Sytze Grealds (IV) en Boukje Freriks. Hij was schipper van beroep en trouwde (1) met  Foekje Wybes, op 8 augustus 1696 voor de kerk te Grouw. Zij kwam uit Heerenveen en was geboren rond 1675. Greald trouwde (2) met Trijntje Tjommes AUKEMA, op 30 januari 1699 te Idaarderadeel. Zij was geboren te Grouw in 1675 en overleed aldaar op 23 juli 1724, 49 jaar oud. Zij was de dochter van Tjomme Tjeerds AUKEMA en Tjitske Pieters. Greald trouwde daarna (3) met Nieske Willems, op 27 augustus 1725 voor de kerk te Irnsum. Zij was geboren te Grouw rond 1695. Greald stond in 1695 ingeschreven als lid van de Allerheiligste Rozenkrans. Uit het huwelijk met Trijntje Tjommes Aukema:

 

 1. Tjeerd Grealds (m). Hij was geboren rond 1700 te Grouw en overleed te Nijehaske rond 1755. Hij was getrouwd met Foekje Sipkes en Grietje Iges. Zie VI-a.
 2. Boukje Grealds (v). Geboren in 1705 en begraven te Leeuwarden op 24 januari 1790.  Zij trouwde met Saaf Johannes. Zie VI-b.
 3. Tjitske Grealds (v). Geboren rond 1716 en overleden voor oktober 1718.
 4. Sytze Grealds (m). Geboren in 1717 te Grouw en en gedoopt te Irnsum op 4 juli 1717, overleden in 1800 te Wartena. Hij trouwde met Dieuwke Taekes. Zie VI-c.
 5. Tjitske Grealds (v). Geboren te Grouw en gedoopt te Irnsum op 3 oktober 1718 en overleden te Harlingen op 23 oktober 1808. Zij trouwde met (1) Hendrik Hendriks DE LAUW. Hij was wever van beroep en woonde te Harlingen. Tjitske trouwde met (2) Harmen Harmens. Hij was ook wever en woonde te Harlingen. Zie VI-d.

 

Uit het huwelijk met Nieske Willems:

 

 1. Trijntje Grealds (v). Gedoopt in 1726, jong overleden.
 2. Jaike Grealds (v). Gedoopt in 1726, jong overleden.
 3. Jaike Grealds (v). Geboren in 1727 te Grouw, gedoopt op 25 juni 1727 te Irnsum. Zij trouwde op 13 juni 1751 te Deernsum voor de kerk met Sybren Tjitzes. Hij was gedoopt op Irnsum op 5 febuari 1730.
 4. Willem Grealds (m).  Gedoopt in 1728, jong overleden.
 5. Trijntje Grealds (v). Geboren in 1728 te Grouw en gedoopt te Irnsum op 3 november 1730. Zij is in hetzelfde jaar overleden.
 6. Willem Grealds (m). Geboren in 1729 te Grouw en gedoopt te Irnsum op 13 januari 1732. Hij is in datzelfde jaar overleden.
 7. Job Grealds (m). Geboren in 1734 te Grouw en gedoopt te Irnsum op 4 mei 1734.

 

 

V-c. Frerik Sytzes. Geboren in 1680 te Terhorne en begraven te Leeuwarden op 26 juni 1739, 59 jaar oud. Hij was de zoon van Sytze Grealds (IV) en Boukje Freriks. Hij was waarschijnlijk schipper van beroep en trouwde op 1 mei 1718 voor de kerk te Leeuwarden met Petronel (Neeltje) Tjeerds (Tiaerds) ANDRINGA.  Zij was geboren rond 1697 en begraven te Leeuwarden op 30 januari 1795. Zij is de dochter van Tiaerd Jelles ANDRINGA en Atie Alberts. Zij stamt af van het geslacht Andringa uit Akkrum. Uit dit huwelijk:

 

            1. Sytze Freriks (m). Geboren rond 1720 te Leeuwarden. Hij trouwde met Dieuwke Pieters VAN DER MEULEN. Zie VI-e.

            2. een zoon of dochter geboren rond 1720 te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden op 13 november 1731.

            3. Lysbet Freriks (v). Geboren rond 1725 te Leeuwarden en begraven te Leeuwarden op 31 oktober 1738.

            4. Tjeerd Freriks (m). Hij was geboren rond 1720 te Leeuwarden en trouwde met Antje Bouwes. Zie VI-f.

 

V-d. Dieuwke Sytzes. Geboren te Terhorne rond 1680. Zij was de dochter van Sytze Grealds (IV) en Boukje Freriks. Zij trouwde rond 1700 met Ruurd Jans. Hij was geboren rond 1675 en overleed te Terhorne op 11 november 1731. Uit dit huwelijk:

 

 1. Jan Ruurds (m). Geboren rond 1700.
 2. Frerik Ruurds (m). Geboren rond 1710.
 3. Pieter Ruurds (m). Gedoopt in 1714.

 

 

 

V-e. Foekje Sytzes. Geboren rond 1685 te Terhorne. Zij was de dochter van Sytze Grealds (IV) en Boukje Freriks. Zij trouwde op 13 mei 1717 voor de kerk in Leeuwarden met Pieter Pieters BENNEMANS. Hij was geboren te Brabant rond 1675 en overleed te Leeuwarden in 1731. Hij was meester kleermaker van beroep.  Uit dit huwelijk:

 

 1. Barbara Pieters Bennemans (v). Gedoopt te Leeuwarden op 22 september 1718.
 2. Petrus Pieters Bennemans (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1722.

 

 

GENERATIE VI

 

VI-a. Tjeerd Grealds.  Geboren rond 1700 te Grouw en overleden te Nijehaske rond 1755. Hij was de zoon van Greald Sytzes (V-b) en Trijntje Tjommes Aukema. Hij was schuitemakersknecht te Terhorne en Nijhaske en trouwde (1) rond 1725 met Foekje Sipkes. Hij trouwde (2) voor de kerk te RK Statie te Irnsum op 27 augustus 1731 met Grietje Iges. Zij was geboren rond 1705. Uit het huwelijk met Foekje Sipkes:

 

            1. Sibolt (Sipke) Tjeerds (m). Geboren 1727 te Terhorne en gedoopt te Irnsum op 25 februari 1727.

            2. Trijntje Tjeerds (v). Geboren in 1727 te Terhorne en gedoopt te Irnsum op 9 november 1727.

 

Uit het huwelijk met Grietje Iges:

 

            3. Ige Tjeerds (m). Geboren in 1732 te Terhorne en gedoopt te Irsnum op 24 december 1732.

            4.  Lipkje Tjeerds (v). Geboren in 1739 te Terhorne en gedoopt te Irnsum op 20 november 1739.

 

 

VI-b. Baukje Grealds Henstra. Geboren in 1705 te Grouw en begraven te Leeuwarden op 24 januari 1790.  Zij was de dochter van van Greald Sytzes (V-b) en Trijntje Tjommes Aukema. Zij trouwde op 31 januari 1734 voor de kerk te Leeuwarden met Xaverius (Saaf) Johannes. Hij was sjouwerman, wonende te Leeuwarden en overleed voor 1790. Uit dit huwelijk:

 

 1. Greald Xaverius’ (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1743.
 2. Frederik Xaverius’ (m). Gedoopt te Leeuwarden op 6 maart 1748.
 3. Saaf Xaverius’ (m). Gedoopt te Leeuwarden op 14 april 1751.

 

 

 

VI-c Sytze Grealds Henstra.  Geboren in 1717 te Grouw en gedoopt te Irnsum op 4 juli 1717. Hij overleed te Wartena op 7 februari 1800. Hij was de zoon van Greald Sytzes (V-b) en Trijntje Tjommes Aukema. Hij woonde te Hempens, Wartena, Warga, en Wirdum. Hij was arbeider in een boerenbedrijf en trouwde op 8 augustus 1745 voor de kerk te Hempens met Dieuwke Taekes. Zij was geboren rond 1720 en overleed in 1766 te Wirdum. Uit dit huwelijk:

 

 1. Trijntje Sytzes Henstra (v). Geboren te Wartena en gedoopt te Leeuwarden op 8 maart 1748 en overleden voor 1774. Zij trouwde met Baarde Douwes. Zie VII-a.
 2. Greald Sytzes Henstra (m). Geboren te Wartena en gedoopt te Warga op 5 december 1750 en overleden op 27 januari 1820 te Leeuwarden. Hij trouwde met Kaatje Graddus HOFMAN. Zie VII-b.
 3. Taeke Sytzes Henstra (m). Geboren in 1759, gedoopt te Wytgaard, jong overleden.
 4. Taeke Sytzes Henstra (m). Geboren te Wirdum op 14 januari 1762, gedoopt op 15 januari 1762 te Wytgaard en overleden te Leeuwarden op 9 januari 1848. Hij trouwde met Tjitske Siedses VAN DER WERF. Zie VII-c.

 

 

 

VI-d Tjitske Grealds Henstra. Geboren te Grou en gedoopt te Jirnsum op 3 oktober 1718. Zij overleed te Harlingen op 23 oktober 1808. Zij was de dochter van van Greald Sytzes (V-b) en Trijntje Tjommes Aukema. Zij is getrouwd (1) te Harlingen op 15 mei 1746 voor de kerk met Hendrik Hendriks DE LAUW. Hij was geboren rond 1715 en overleed voor 1748. Hij was wever van beroep en woonde te Harlingen.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Hendrikje Hendriks de Lauw (v). Gedoopt te Harlingen in 1747.

 

Zij trouwde te (2) Harlingen op 19 augustus 1748 voor de kerk met Harmen Harmens. Hij was geboren rond 1715. Hij was ook wever en woonde te Harlingen. Uit dit huwelijk:

 

 1. Grietje Harmens (v). Gedoopt te Harlingen in 1749.
 2. Harmen Harmens (m). Gedoopt te Harlingen in 1750.
 3. Johannes Harmens (m). Gedoopt te Harlingen in 1752.
 4. Trijntje Harmens (v). Gedoopt te Harlingen in 1755.
 5. Grietje Harmens (v). Gedoopt te Harlingen in 1758.
 6. Greald Harmens (m). Gedoopt te Harlingen in 1761.

 

 

 

VI-e. Sytze Freriks. Geboren te Leeuwarden rond 1720 en begraven aldaar op 4 april 1805. Hij was de zoon van Frerik Sytzes (V-c) en Petronel Tjeerd ANDRINGA. Hij trouwde op 31 juli 1757 voor de kerk te Leeuwarden met Dieuwke Pieters VAN DER MEULEN. Zij was winkelierster in textiel. Zij was gedoopt te Leeuwarden op 12 augustus 1726, overleed aldaar op 4 april 1805, en begraven aldaar op 9 april 1805. Uit dit huwelijk:

 

 1. Grille Sytzes (m). Geboren te Warga in 1758. Hij trouwde met Catharina Gerardus’ HOFMAN. Zie VII-d.
 2. Frerik Sytzes (m). Gedoopt op 23 september 1761 te Leeuwarden en overleden in 1836. Hij trouwde met Wytske Jacobs VISSER en met Jeltje Gerlofs GERLOFSMA. Zie VII-e.
 3. Foekje (Foktina) Sytzes (v). Gedoopt te Leeuwarden op 1 november 1764 en overleden 25 februari 1832 aldaar. Zij trouwde met Everardus Johannes’ SCHMIDT. Zie VII-f.
 4. Petronella Agatha Sytzes (v). Gedoopt te Leeuwarden op 27 december 1767 en overleden aldaar op 23 juli 1841. Zij trouwde met Rudolf Jozefs TER HORST. Zie VII-g.

 

 

VI-f. Tjeerd Freriks. Geboren rond 1720 en overleden te Franeker voor 1780. Hij was de zoon van Frerik Sytzes (V-c) en Petronel Tjeerd ANDRINGA. Hij trouwde te Franeker op 2 november 1744 voor de kerk met Antje Bouwes. Zij was gedoopt te Franeker op 23 januari 1720 en overleed te Leeuwarden op 26 september 1808. Uit dit huwelijk:

 

            1. Hinke Tjeerds (v). Gedoopt te Franeker op 29 augustus 1745. Zij trouwde te Franeker op 25 september 1785 voor de kerk met Abram Gerrits KIENSTRA. Hij was gedoopt te Dronrijp op 8 januari 1757 en overleed te Franeker in 1804.

            2. Lysbeth Tjeerds (v). Gedoopt te Franeker op 26 november 1748.

            3. Frerik Tjeerds (m). Gedoopt te Franeker op 21 december 1750.

 

 

GENERATIE VII

 

VII-a. Trijntje Sytzes Henstra. Geboren te Wartena en gedoopt te Leeuwarden op 8 maart 1748 en overleden voor 1774. Zij was de dochter van Sytze Grealds (VI-c) en Dieuwke Taekes. Zij trouwde op 7 juni 1772 voor de kerk te Warga met Baarde Douwes.  Hij was gedoopt te Warga op 24 augustus 1733 en overleed aldaar in 1790. Hij was meester kuiper te Warga. Hij is later getrouwd met Grietje Harings, op 12 juni 1774. Zij was afkomstig uit Leeuwarden en geboren rond 1750. Uit dit huwelijk:

 

 1. Fedde Baardes (m). Gedoopt in 1773.

 

 

 

VII-b. Greald Sytzes. Geboren te Wartena en gedoopt te Warga op 5 december 1750 en overleden op 27 januari 1820 te Leeuwarden. Hij was de zoon van Sytze Grealds (VI-c) en Dieuwke Taekes. Hij trouwde met Kaatje Graddus HOFMAN  op 28 september 1777 voor de kerk te Leeuwarden. Zij was gedoopt te Leeuwarden op 30 maart 1758 en overleed te Huizum op 20 november 1812. Uit dit huwelijk:

 

            1. Dorethea (Dieuwke) Grealds (v). Geboren 1781 en gedoopt te Leeuwarden op 8 feburari 1781. Zij trouwde met Broer Luitzes WIERSMA. Zie VIII-a.

            2. Thecla (Tjitske) Grealds (v). Gedoopt te Leeuwarden op 5 januari 1784.          

 

 

 

VII-c. Taeke Sytzes Henstra. Geboren op 14 januari 1762 te Wirdum, gedoopt te Wytgaard op 15 januari 1762, en overleden te Leeuwarden op 9 januari 1848, 85 jaar oud. Hij was de zoon van Sytze Grealds (VI-c) en Dieuwke Taekes. Hij was koopman, schipper en arbeider van beroep en woonde te Veenwouden en Leeuwarden. Hij trouwde op 7 april 1782 voor de kerk te Wirdum met Tjitske Siedses VAN DER WERF. Zij was gedoopt te Anjum op 10 juli 1757 en overleed te Leeuwarden op 30 maart 1849, 91 jaar oud. Zij was de dochter van Sieds Johannes VAN DER WERF en Geertje Oedses.

 

Van Eppo van Koldam: Taeke was zelf van huis uit Rooms Katholiek. Al zijn kinderen werden echter Hervormd gedoopt en werden belijdend lid van de Hervormde Kerk. Omdat Taeke als schipper geen vaste verblijfplaats had, werden een aantal van zijn kinderen geboren bij zijn schoonouders te Warga en gedoopt te Hempens en Warga. Na ca 1810 vestigde Taeke zich in Leeuwarden en woonde in de wijk Oude Galileeën. Hij was daar arbeider. In 1833 werden Taeke en zijn vrouw als vaste trekkers aangenomen door het bestuur van de armenkamer. Ze waren toen dus niet meer in staat voor zichzelf te zorgen.

 

Uit dit huwelijk:

 

            1. Sytze Taekes Henstra (m). Geboren te Veenwouden op 19 oktober 1782 en gedoopt aldaar op 10 januari 1783.

            2. Geertje Taekes Henstra (v). Geboren te Veenwouden op 18 februari 1784, gedoopt aldaar op 7 maart 1784, en overleden te Tietjerk op31 januari 1848, 63 jaar oud. Zij trouwde op 22 mei 1803 voor de kerk te Hempens met Jurjen Eelkes VAN DER KOOI. Hij was geboren te Wartena rond 1780 en overleed te Tietjerk op 7 september 1845, 65 jaar oud. Hij was arbeider van beroep en woonde te Hempens en Tietjerk. Zie VIII-b.

            3. Sieds Taekes Henstra (m). Geboren op 25 oktober 1790 te Leeuwarden en gedoopt op 17 november van dat jaar. Hij trouwde met Trijntje Dirks VAN DER MEULEN. Zie VIII-c.

            4. Dieuwke Taekes Henstra (v). Geboren op 29 september 1795 te Warga, en gedoopt aldaar op 10 oktober 1795.  Zij overleed waarschijnlijk in 1795.

            5. Doetje Taekes Henstra (v). Geboren te Warga op 16 februari 1799 en gedoopt te Hempens op 3 maart 1799. Zij overleed te Tirns op 11 februari 1873, 73 jaar oud. Zij trouwde op 25 mei 1831 te Hennaarderadeel met Jan Thijsses WALSTRA. Hij was geboren te Wommels op 8 maart 1810 en overleed te Leeuwarden op 8 november 1880, 70 jaar oud. Zie VIII-d.

            6. Greald (Greul) Taekes Henstra (m). Geboren op 25 november 1801 te Warga en gedoopt aldaar op 6 december 1801. Hij overleed te Leeuwarden op 29 maart 1870. Hij trouwde met Anna Catharina Cornelis’ FRANSEN. Zie VIII-e.

 

 

VII-d. Grille Sytzes. Geboren in 1758 te Warga. Hij was de zoon van Sytze Freriks (VI-e) en Dieuwke Pieters VAN DER MEULEN. Hij trouwde in 1777 te Leeuwarden met Catharina Gerardus’ HOFMAN. Uit dit huwelijk:

 

 1. Dieuwke Henstra (v). Geboren rond 1781 te Leeuwarden en overleden op 22 april 1820 te Leeuwarden, 39 jaar oud en gehuwd. Zij trouwde met NN WIERSMA.

 

 

VII-e. Frerik Sytzes. Gedoopt te Leeuwarden op 23 september 1761 en overleden aldaar op 6 augustus 1836. Hij was de zoon van Sytze Freriks (VI-e) en Dieuwke Pieters VAN DER MEULEN.  Hij trouwde (1) op 18 november 1787 te Sloten met Wytske Jacobs VISSER. Zij was afkomstig uit Sloten, geboren rond 1765 en overleden op 23 juni 1791. Uit dit huwelijk:

 

 

            1. Dieuwke Freriks (Dorothea Petronella) (v). Gedoopt te Leeuwarden op 5 februari 1790. Zij trouwde met Jacob Abrahams VERMOOTEN. Zie VIII-f.

            2. Jacob Freriks (m). Geboren te Leeuwarden op 8 januari 1791.

 

Hij trouwde (2) te Leeuwarden op 22 april 1792 voor de kerk met Jeltje (Juliana Anna) Gerlofs GERLOFSMA. Zij was gedoopt te Leeuwarden op 21 oktober 1762 en overleed aldaar op 15 juni 1847. Uit dit huwelijk:

 

            3. Maria Appolonia (Marij) Freriks (v). Gedoopt te Leeuwarden op 8 januari 1794 en overleden aldaar op 16 maart 1821.

            4. Foktina Anna (Fokje) Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 2 april 1799, gedoopt aldaar op 8 april 1799 en overleden op 10 augustus 1829. Zij trouwde op 13 april 1828 te Leeuwarden met Lieuwe Johannes VAN DER MEULEN. Hij was gedoopt te Workum op 19 februari 1801.

            5. Agatha Paulina (Akke) Henstra (v). Gedoopt te Leeuwarden op 13 september 1802. Zij trouwde met Johannes Petrus Jaocobs BELTRAMI en met Johannes Baptista Antonis’ BELTRAMI. Zie VIII-g.

 

 

 

VII-f. Foekje (Foktina) Sytzes Henstra. Gedoopt op 1 november 1764 te Leeuwarden en overleden aldaar op 25 februari 1832. Zij was de dochter van Sytze Freriks (VI-e) en Dieuwke Pieters VAN DER MEULEN. Zij trouwde op 7 november 1784 voor de kerk in Leeuwarden met Eugeen Johannes SCHMIDT. Hij was geboren in Zwolle (Ov) in 1742 en overleed te Dronrijp op 14 januari 1827. Uit dit huwelijk:

 

 1. Sytse Eugeens Schmidt (m). Geboren in 1788.
 2. Johannes Eugeens Schmidt (m). Geboren in 1793.

 

 

 

VII-g. Petronella Agatha Sytzes Henstra. Gedoopt te Leeuwarden op 27 december 1767 en overleden aldaar op 23 juli 1841. Zij was de dochter van Sytze Freriks (VI-e) en Dieuwke Pieters VAN DER MEULEN.  Zij trouwde op 5 mei 1793 te Leeuwarden met Rudolf Jozefs TER HORST. Hij was gedoopt te Leeuwarden op 24 april 1773 en overleed aldaar op 19 december 1832. Uit dit huwelijk:

 

 1. Gerard Roelofs ter Horst (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1795.
 2. Suitbertus Roelofs ter Horst (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1797.
 3. Grietje Roelofs ter Horst (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1800.
 4. Johannes Roelofs ter Horst (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1802.
 5. Dieuwke Roelofs ter Horst (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1804.
 6. Marcel Roelofs ter Horst (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1806.
 7. Willem Roelofs ter Horst (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1807.

 

 

GENERATIE VIII

 

 

VIII-a. Dorothea (Dieuwke) Grealds Henstra. Gedoopt te Leeuwarden op 8 feburari 1781 en overleden aldaar op 22 april 1820. Zij was de dochter van Greald Sytzes (VII-b) en Kaatje Graddus HOFMAN. Zij trouwde op 17 mei 1801 voor de kerk te Leeuwarden met Broer Ignatius Luitzes WIERSMA. Hij was gedoopt te Leeuwarden op 21 januari 1776 en overleed aldaar op 1 november 1859. Uit dit huwelijk:

 

 1. Maria Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1801.
 2. Catharina Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1802.
 3. Aaltje Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1806.
 4. Tytje Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1808.
 5. Gerardus Broers Wiersma (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1810.
 6. Ruurdje Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1812.

 

 

VIII-b. Geertje Taekes Henstra. Geboren te Veenwouden op 18 feburari 1784, gedoopt aldaar op 7 maart 1784, en overleden te Tietjerk op 31 januari 1848, 63 jaar oud. Zij was de dochter van Taeke Sytzes Henstra (VII-c) en Tjitske Siedses VAN DER WERF. Zij trouwde op 22 mei 1803 voor de kerk te Hempens met Jurjen Eelkes VAN DER KOOI. Hij was geboren te Wartena rond 1780 en overleed te Tietjerk op 7 september 1845, 65 jaar oud. Hij was arbeider van beroep en woonde te Hempens en Tietjerk. Uit dit huwelijk:

 

 1. Eelke Jurjens van der Kooi (m). Geboren in 1804.
 2. Taeke Jurjens van der Kooi (m). Geboren in 1808.
 3. Sytse Jurjens van der Kooi (m). Geboren in 1811.
 4. Reinder Jurjens van der Kooi (m). Geboren in 1818.
 5. Reintje Jurjens van der Kooi (v). Geboren in 1821.

 

 

VIII-c. Sieds Taekes Henstra. Geboren op 25 oktober 1790 te Leeuwarden en gedoopt aldaar op 17 november van dat jaar. Hij overleed op 27 april 1858 te Leeuwarden, 67 jaar oud. Hij was de zoon van Taeke Sytzes Henstra (VII-c) en Tjitske Siedses VAN DER WERF. Hij was sjouwerman en schippersknecht van beroep en kon (in tegenstelling tot zijn ouders) niet schrijven. Hij woonde te Lange Steeg bij Noordvliet (Leeuwarden).  Hij trouwde op 23 december 1816 te Leeuwarden met Trijntje Dirks VAN DER MEULEN. Zij was geboren op 27 januari 1792 te Sybrandahuis en overleed te Leeuwarden op 10 september 1867, 75 jaar oud. Zij was de dochter van Dirk Johannes VAN DER MEULEN en Grietje Oeges. Uit dit huwelijk:

 

 1. Dirk Siedses Henstra (m). Geboren op 1 december 1817 te Leeuwarden en overleed aldaar op 30 november 1883, 65 jaar oud. Hij was kruidenier en inkoper van vlas en trouwde op 17 mei 1840 te Leeuwarden met Vroukje Annes VAN DER LAARS. Zij was geboren te Leeuwarden op 24 september 1814 en overleed aldaar op 24 november 1883, 69 jaar oud.
 2. Taeke Siedses Henstra (m).  Geboren op 22 november 1819 te Leeuwarden en overleden op 5 augustus 1878 te Groningen. Hij trouwde met Maria Justina Klazes AKKERMAN. Zie IX-a.
 3. Tjitske (Tjetske) Siedses Henstra (v). Geboren op 21 december 1821 te Leeuwarden en overleden op 9 september 1856 aldaar, 34 jaar oud. Zij trouwde met Yske Folkerts VISSER. Zie IX-b.
 4. Grietje Siedses Henstra (v). Geboren op 20 november 1824 te Leeuwarden en overleden op 7 maart 1908 te Amsterdam, 83 jaar oud.
 5. Sytse Siedses Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 27 november 1826 en overleden aldaar in 1890. Hij trouwde met Saakje Annes VAN KLINKEN. Zie IX-c.
 6. Jan Siedses Henstra (m).  Geboren te Leeuwarden op 26 februari 1829 en overleden aldaar op 18 september 1858. Hij trouwde met Tjitske Klases VAN DER WOUDE. Zie IX-d.
 7. Greelt (Greult) Siedses Henstra (m). Geboren in 1831.
 8. Greult Siedses Henstra (m). Geboren op 16 november 1833 te Leeuwarden en overleden te Harlingen op 17 april 1870. Hij trouwde met Dieuwke Wybrens VAN STRALEN. Zie IX-e.

 

 

 

VIII-d. Doetje Taekes Henstra. Geboren te Warga op 16 februari 1799 en gedoopt te Hempens op 3 maart 1799. Zij overleed te Tirns op 11 februari 1873, 73 jaar oud. Zij was de dochter van Taeke Sytzes Henstra (VII-c) en Tjitske Siedses VAN DER WERF. Zij trouwde op 25 mei 1831 te Hennaarderadeel met Jan Thijsses WALSTRA. Hij was geboren te Wommels op 8 maart 1810 en overleed te Leeuwarden op 8 november 1880, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 

 1. Tjitske Jans Walstra (v). Geboren in 1832.
 2. Thys Jans Walstra (m). Geboren in 1833.
 3. Taeke Jans Walstra (m). Geboren in 1836.
 4. Sake Jans Walstra (m). Geboren in 1837

 

 

 

VIII-e. Greald (Greul) Taekes Henstra. Geboren op 25 november 1801 te Warga en gedoopt aldaar op 6 december 1801. Hij overleed te Leeuwarden op 29 maart 1870, 68 jaar oud. Hij was de zoon van Taeke Sytzes HENSTRA (VII-c) en Tjitske Siedses VAN DER WERF. Hij was sjouwerman, opperman en metselaar van beroep en woonde te Zaailand te Leeuwarden. Hij trouwde op 15 oktober 1820 te Leeuwarden met Anna Catharina Cornelis’ FRANSEN. Zij was geboren te Leeuwarden op 12 april 1799 en overleed aldaar op 24 mei 1881. 82 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 

 1. Hinke Grealds Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 13 juni 1822 en overleden aldaar op 9 april 1840.
 2. Taeke Grealds Henstra (m). Geboren op 29 maart 1826 te Leeuwarden en mogelijk overleden in 1882. Hij was getrouwd met Hermina BEKKER. Zie IX-f.
 3. Cornelis Grealds Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 16 februari 1831. Hij trouwde met Antje Fedddes DRAAISMA. Zie IX-g.
 4. Tjitske Grealds Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 14 april 1833. Zij trouwde met Hendrik Harmens LUBACH. Zie IX-h.
 5. Johanna Grealds Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 1 september 1835 en overleden aldaar op 13 september 1838.
 6. Gettje Grealds Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 17 mei 1838.  Zij trouwde met Jacobus Johannes TOMBAL. Zie IX-i.
 7. Hendrik Grealds Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 19 juni 1844 en overleden aldaar op 21 mei 1867.

 

 

VIII-f. Dorethea Petronella (Dieuwke) Henstra. Gedoopt te Leeuwarden op 5 februari 1790 en overleden te Sloten op 4 maart 1830. Zij was de dochter van Freriks Sytzes (VII-e) en Wytske Jacobs VISSER. Zij is getrouwd te Sloten op 3 maart 1814 met Jacob Abrahams Bom VERMOOTEN. Hij was geboren te Amsterdam (NH) in 1794 en overleed te Sloten op 24 februari 1866. Uit dit huwelijk:

 

 1. Abraham Jacobs Vermooten (m). Geboren te Sloten in 1814.
 2. Wietske Jacobs Vermooten (v). Geboren te Sloten in 1822.
 3. Ruurd Jacobs Vermooten (m). Geboren te Sloten in 1823.
 4. Fredrik Jacobs Vermooten (m). Geboren te Sloten in 1828.

 

 

VIII-g. Agatha Paulina (Akke) Henstra. Gedoopt te Leeuwarden op 13 september 1802 en overleden aldaar op 16 december 1875.  Zij was de dochter van Freriks Sytzes (VII-e) en Juliana Gerlofs GERLOFSMA. Zij trouwde (1) op 4 september 1822 te Leeuwarden met Johannes Petrus Jacobs BELTRAMI. Hij was geboren in 1787 te Cavergno (Zwitserland) en overleed te Leeuwarden op 6 januari 1828. Zij trouwde (2) op 19 juni 1829 te Leeuwarden met Johannes Baptista Antonis’ BELTRAMI. Hij was geboren te Cavergno (Zwitserland) rond 1800 en overleed te Leeuwarden op 13 maart 1833. Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Frederikus Jacobus Beltrami (m). Geboren in 1823 te Leeuwarden en overleden te Nice (Frankrijk) in 1881.
 2. Juliana Maria Beltrami (v). Geboren te Leeuwarden in 1827.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

 1. Antonius Beltrami (m). Geboren te Leeuwarden in 1829.
 2. Johannes Eugenius Beltrami (m). Geboren te Leeuwarden in 1831.

 

Zij had na het overlijden van haar tweede man een buitenechtelijke relatie met (3), mogelijk haar zwager, Antonius Antonis BELTRAMI. Hij was geboren rond 1805 te Cavergno (Zwitserland). Uit deze relatie:

 

 1. Leonardus Henstra of Beltrami (m). Geboren in 1835 te Leeuwarden en overleden rond 1838.
 2. Margaretha Beltrami (v). Geboren te Leeuwarden in 1836.

 

Zij had verder een relatie met een onbekende man, waaruit:

 

 1. Johannes Henstra (m). Geboren te Groningen in 1840 en overleden aldaar in 1841.

GENERATIE IX

 

 

IX-a. Taeke Siedses Henstra.  Geboren op 22 november 1819 te Leeuwarden en overleden op 5 augustus 1878 te Groningen, 78 jaar oud. Hij was de zoon van Sieds Taekes HENSTRA (VIII-c) en Trijntje Dirks VAN DER MEULEN. Hij trouwde op 8 juni 1845 te Leeuwarden met Maria Justina Klazes AKKERMAN. Zij was geboren op 8 oktober 1817 te Hoorn en overleed op 1 augustus 1903 te Groningen, 85 jaar oud. Zij woonde te Hofje Kleine Rozenstraat te Groningen. Taeke was spoorbrugwachter te Groningen en Grijpskerk. Het gezin woonde te Hoornse Dijk en te Groningen. Uit dit huwelijk:

 

 1. Nicolaas Henstra (m). Geboren te Hoorn op 12 juni 1843. Hij woonde te Groningen en was getrouwd met Anna BOELENS. Zij overleed in 1922. Zie X-a.
 2. Trijntje Henstra (v). Geboren rond 1846 en overleden voor 1848.
 3. Sieds Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 2 mei 1848 en overleden aldaar op 12 mei 1858.
 4. Dirk Henstra (m). Geboren op 5 april 1850 te Leeuwarden en overleden te Groningen op 24 januari 1915. Hij trouwde met Engeltje LAGENDIJK. Zie X-b.
 5. Trijntje Henstra (v). Geboren op 1 juni 1852 te Leeuwarden en overleden te Groningen op 3 november 1875.
 6. Cornelis Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 2 december 1856 en overleden in 1883 te Groningen. Hij trouwde met Antonia IMMELMAN. Zij was geboren in 1857 en overleed in 1935. Zie X-c.
 7. Sies Henstra (m). Geboren rond 1860 en overleden rond 1861.

 

 

IX-b. Tjitske Siedses Henstra. Geboren te Leeuwarden op 21 december 1821 en overleden aldaar op 9 september 1856, Zij was de dochter van Sieds Taekes HENSTRA (VIII-c) en Trijntje Dirks VAN DER MEULEN. Zij trouwde te Leeuwarden op 16 mei 1852 met Yske Folkerts VISSER. Hij was geboren te Leeuwarden op 15 februari 1815 en overleed aldaar op 23 april 1862. Hij was  zeilmaker van beroep en woonde te Leeuwarden. Hij is later getrouwd na 1856 met Syke STERKENBURG, geboren rond 1820. Uit dit huwelijk:

 

 1. Stijntje Visser (v). Geboren in 1854 te Leeuwarden.
 2. Trijntje Visser (v). Geboren in 1854 te Leeuwarden.

 

 

IX-c. Sytse Siedses Henstra. Geboren te Leeuwarden op 27 november 1826 en overleden aldaar op 7 september 1890, 63 jaar oud. Hij was de zoon van Sieds Taekes HENSTRA (VIII-c) en Trijntje Dirks VAN DER MEULEN. Hij was koopmansbediende in zeemleerlooierij en koopman van beroep en trouwde op 18 mei 1851 te Leeuwarden met Saakje Annes VAN KLINKEN. Zij was geboren te Leeuwarden op 29 oktober 1826 en overleed op 25 maart 1905 te Arnhem, 78 jaar oud. Zij was de dochter van Anne Arjens VAN KLINKEN en Janke Andries VAN ZALEN. Zij woonden te Hoogpad in wijk Weerklank te Leeuwarden. Uit dit huwelijk:

 

            1. Anne Henstra (m). Hij was geboren te Leeuwarden op 19 februari 1852 en overleed te Naarden op 26 maart 1918, 66 jaar oud. Hij trouwde met Elisabeth STEENHOFF. Zie X-d.

            2. Trijntje (Tiene) Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 31 juli 1854 en overleden te Drempt (Huize Ons Genoegen) op 18 mei 1926, 71 jaar oud.  Zij was winkelierster in grutterswaren te Arnhem en woonde in de Sloestraat aldaar.

            3. Janke Henstra (v). Geboren te Leewarden op 17 februari 1857 en overleden op 12 februari 1941 te Arnhem, 83 jaar oud. Zij woonde te Amsterdam en Arnhem. Zij trouwde in 1906 met Willem VAN GELDER. Hij was geboren te Renkum in 1859 en was postbode van beroep.  Zie X-e.

            4. Tjitske (Sjitkse) Henstra (v). Geboren op 26 oktober 1858 te Leeuwarden en overleden aldaar op 5 november 1859, 1 jaar oud.

            5. Sies Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 23 september 1860 en overleden te Sneek in 1936. Hij was grossier van beroep en trouwde met Christina VAN GINKEL. Zie X-f.

            6. Dirk Henstra (m). Geboren op 17 februari 1865 te Leeuwarden en overleden te Enkhuizen op 16 mei 1932, 67 jaar oud. Hij was directeur en eigenaar van een fabriek in pluimveevoeders en woonde te Enkhuizen. Hij trouwde op 10 augustus 1893 te Heerenveen met Grietje Greelts ZIJLSTRA. Zij was geboren te Nijehaske op 7 april 1866 en overleed te Leiden op 9 juli 1943, 77 jaar oud. Zie X-g.

            7. Pieter (Piet) Hein Henstra (m). Geboren op 19 februari 1870 te Leeuwarden en overleden aldaar op 5-jarige leeftijd, op 1 maart 1875.

            8. Hendrik Henstra (m). Geboren op 27 juli 1871 te Leeuwarden en overleden te Sneek op 17 november 1953, 82 jaar oud. Hij was kruidenier een het Hoogend te Sneek en trouwde op 21 april 1898 te Menaldumadeel met Elizabeth Jans HAYTINK. Zij was geboren te Blessum op 11 november 1874 en overleed te Sneek op 20 augustus 1961, 86 jaar oud. Zie X-h.

 

Van Eppo van Koldam: Na het overlijden van Sytse ging Saakje eerst in Sneek wonen bij haar zuster Pietje. Later ging ze met Pietje naar haar dochter Trijntje aan de Sloestraat te Arnhem.

 

 

 

IX-d. Jan Siedses Henstra.  Geboren te Leeuwarden op 26 februari 1829 en overleden aldaar op 18 september 1858, 29 jaar oud. Hij was de zoon van Sieds Taekes HENSTRA (VIII-c) en Trijntje Dirks VAN DER MEULEN. Hij was winkelbediende en trekveerschipper van beroep en trouwde op 14 mei 1854 te Leeuwarden met Tjitske Klases VAN DER WOUDE. Zij was geboren te Oldeboorn op 20 februari 1824 en overleed te Leeuwarden op 18 januari 1900. Uit dit huwelijk:

 

 1. Klaske Jans Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 16 februari 1855 en overleden aldaar op 20 februari 1859.
 2. Trijntje Jans Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 23 november 1857 en overleden aldaar op 10 februari 1900.

 

 

IX-e. Greult Sytzes Henstra. Geboren te Leeuwarden op 16 november 1833 en overleden te Harlingen op 17 april 1870, 36 jaar oud. Hij was de zoon van Sieds Taekes HENSTRA (VIII-c) en Trijntje Dirks VAN DER MEULEN. Hij was boekdrukker en koopman en woonde te Harlingen. Hij trouwde te Leeuwarden op 16 mei 1858 met Dieuwkje VAN STRALEN, geboren te Grou op 9 mei 1829 en overleden te Harlingen op 12 mei 1909, 80 jaar oud.  Uit dit huwelijk:

 

 1. Sieds Henstra (m). Geboren te Harlingen op 10 september 1863 en overleden op 30 mei 1948. Hij was getrouwd met Engeltje Gerbens REINDING en Anna Imkes HAAN. Zie X-i.
 2. Jitske Henstra (v). Geboren te Harlingen op 9 februari 1866 en overleden te Amsterdam op 30 april 1949. Zij trouwde met Elte BEIMA. Zie X-j.
 3. Wybren Henstra (m). Geboren te Harlingen op 6 december 1867, overleden te Egmond aan Zee (NH) op 30 maart 1956.

 

 

 

IX-f. Taeke Grealds Henstra. Geboren te Leeuwarden op 29 maart 1826 en overleden te Nijehaske op 11 februari 1863. Hij was de zoon van Greald Taekes HENSTRA (VIII-e) en Anna Catharina FRANSEN. Hij trouwde te Leeuwarden op 20 april 1851 met Hermina Henriks BEKKER. Zij was geboren te Dokkum op 20 december 1824 en overleed te Leeuwarden op 16 april 1913. Uit dit huwelijk:

 

 1. Greul Teakes Henstra (m). Geboren te Sneek op 5 augustus 1852 en overleden op 17 mei 1937 te Leeuwarden. Hij trouwde met Johanna Christiaans HEIKAMP en Enetta BEUNK. Zie X-k.
 2. Gretske Teakes Henstra (v). Geboren te Sneek op 23 maart 1855 en overleden te Bloemendaal op 1 juni 1920. Zij was getrouwd met Hendrik Jans KEIZER. Zie X-l.
 3. Anna Catharina Teakes Henstra (v). Geboren te Sneek op 25 juli 1857 en overleden te Leeuwarden op 25 februari 1923. Zij trouwde met Johannes Gustaffs SLAUERHOF. Zie X-m.
 4. Hendrik Teakes Henstra (m). Geboren te Sneek op 14 juni 1860 en overleden te Leeuwarden op 9 juni 1874.

 

 

IX-g. Cornelis Grealds Henstra. Geboren te Leeuwarden op 16 februari 1831 en overleden te Finkum op 9 februari 1889. Hij was de zoon van Greald Taekes HENSTRA (VIII-e) en Anna Catharina FRANSEN. Hij is getrouwd te Leeuwarderadeel op 11 augustus 1860 met Antje Feddes DRAAISMA. Zij was geboren te Vrouwenparochie op 8 augustus 1830 en overleed te Finkum op 25 april 1910. Uit dit huwelijk:

 

 1. Greul Cornelis Henstra (m). Geboren te Finkum op 29 november 1860 en overleden aldaar op 1 december 1860.
 2. Catharina Cornelis Henstra (v). Geboren te Finkum op 29 november 1860 en overleden aldaar op 6 oktober 1886.
 3. Hinke Cornelis Henstra (v). Geboren te Finkum op 19 september 1871. Zie X-n.

 

 

 

IX-h. Tjitske Grealds Henstra. Geboren te Leeuwarden op 14 april 1833, overleden aldaar op 8 december 1910. Zij was de dochter van Greald Taekes HENSTRA (VIII-e) en Anna Catharina FRANSEN. Zij is getrouwd te Leeuwarden op 15 mei 1864 met Hendrik Harmens LUBACH. Hij was geboren te Leeuwarden op 22 juli 1829 en overleed aldaar op 21 november 1907. Uit dit huwelijk:

 

 1. Antje Lubach (v). Geboren in 1866. (zie stamboom ,, Lubach,, - ,,Overdijk,,

 

 

IX-i. Gettje Grealds Henstra. Geboren te Leeuwarden op 17 mei 1838 en overleden aldaar op 17 oktober 1870. Zij was de dochter van Greald Taekes HENSTRA (VIII-e) en Anna Catharina FRANSEN. Zij is getrouwd te Leeuwarden op 19 december 1869 met Jacobus Johannes TOMBAL. Hij was geboren te Leeuwarden op 22 september 1839 en overleed aldaar op 15 maart 1899. (Hij is later getrouwd na 1870 met Fogeltje VISSER, geboren rond 1840.) Uit dit huwelijk:

 

 1. Reindert Tombal (m). Geboren te Leeuwarden in 1870.

 

 

 

GENERATIE X

 

X-a Nicolaas Henstra. Geboren te Hoorn (NH) op 12 juni 1843 en overleden te Groningen op 29 februari 1932. Hij was de zoon van Taeke Siedses HENSTRA (IX-a) en Maria Justina AKKERMAN. Hij woonde te Groningen en trouwde op 9 juni 1867 aldaar met Anna BOELENS. Zij was geboren te Paterswolde (Dr) op 2 maart 1843 en overleed te Groningen op 17 februari 1922. Uit dit huwelijk:

 

 1. Maria Justina Henstra (v). Geboren te Groningen op 2 september 1869 en overleden aldaar op 17 mei 1949. Zij trouwde met Jacob ELTHING. Zie XI-a.
 2. Hillechien Henstra (v). Geboren te Groningen op 14 september 1871 en overleden op 4 maart 1947 te Groningen. Zij was getrouwd met Jacob ROEMERS. Zie XI-b.
 3. Harmina Henstra (v). Geboren op 20 januari 1874 te Groningen en overleden aldaar op 17 februari 1875.
 4. Trijntje Henstra (v). Geboren op 6 mei 1876 te Groningen en oveleden te Groningen op 2 mei 1960. Zij trouwde met Jacob TOP. Zie XI-c.
 5. Annechien Henstra (v). Geboren te Groningen op 1 oktober 1878 en overleden aldaar op 26 april 1955. Zijtrouwde te Groningen op 14 april 1901 met Willem Berends SPELDE. Hij was geboren te Veendam (Gr) op 6 april 1879 en overleed te Groningen op 12 december 1975.
 6. Taeke Henstra (m). Geboren te Groningen op 21 juli 1881 en overleden te Apeldoorn (Gld) op 26 december 1968. Hij woonde te Groningen. Hij trouwde (1) op 30 maart 1905 te Groningen met Hielkje Douwes HAMSTRA. Zij was geboren te Beneden-Knipe op 26 december 1878 en overleed te Groningen op 25 juli 1945. Hij trouwde (2) met Marchiena EERKES op 26 februari 1947 te Apeldoorn. Zij was geboren te Wildervank op 11 januari 1885 en overleed te Apeldoorn op 11 april 1973. Zij was eerder getrouwd (rond 1905) met Roelof WACHT, geboren rond 1875 en overleden voor 1947. Taeke Henstra had geen kinderen.
 7. Cornelis Henstra (m). Geboren  31 oktober 1885 te Groningen en overleden aldaar op 18 juli 1973. Hij trouwde op 17 juli 1910 met Klaske DE JONG. Zij was geboren te Groningen op 15 juli 1881 en overleed aldaar op 11 februari 1971. Zij hadden geen kinderen.

 

 

X-b Dirk Henstra. Geboren op 5 april 1850 te Leeuwarden en overleden te Groningen op 24 januari 1915. Hij was de zoon van Taeke Siedses HENSTRA (IX-a) en Maria Justina AKKERMAN. Hij was timmerman van beroep en woonde te Groningen. Hij trouwde op 3 mei 1874 te Groningen met Engeltje LAGENDIJK. Zij was geboren te Groningen op 14 maart 1849 en overleed aldaar op 17 mei 1916. Uit dit huwelijk:

 

 1. Grietje Henstra (v).  Geboren te Groningen op 12 oktober 1874 en overleden aldaar op 20 oktober 1959. Zij trouwde met Antonius Hermannus DAGELET. Zie XI-d.
 2. Maria Justina Henstra (v). Geboren te Groningen op 19 augustus 1877 en overleden te Haarlem (NH) op 13 maart 1960. Zij trouwde te Haarlem op 20 maart 1920 met Arnoldus DIJKMANS. Hij was geboren op 28 oktober 1879 en overleed te Haarlem op 2 juli 1938.
 3. Bastiaan Henstra (m). Geboren te Groningen op 4 november 1878 en overleed aldaar op 2 maart 1884.
 4. Cornelia Henstra (v). Geboren te Groningen op 13 november 1882 en overleden aldaar op 23 september 1965. Zij was getrouwd met Johannes BOONSTRA. Zie XI-e.
 5. Taeke Henstra (m). Geboren te Groningen op 10 augustus 1885 en overleden aldaar op 28 juni 1886.
 6. Trijntje Henstra (v). Geboren te Groningen in 1889 en overleden aldaar op 22 juni 1890.

 

 

X-c Cornelis Henstra. Hij werd geboren op 2 december 1856 te Leeuwarden en overleed op 17 feburari 1883 te Groningen. Hij was de zoon van Taeke Siedses HENSTRA (IX-a) en Maria Justina AKKERMAN. Hij trouwde te Groningen op 29 mei 1879 met Antonia IMMELMAN. Zij was geboren op 29 augustus 1857 te Groningen en overleed aldaar op 21 maart 1935. Zij is later getrouwd te Groningen (Gr) in het jaar 1884 met Sikko NIEVEEN, geboren te Loppersum (Gr) rond 1855, overleden in het jaar 1887. Zij had van een onbekende man 2 zonen en 3 dochters. Uit dit huwelijk:

 

 1. Taeke Henstra (m). Geboren 1880 te Groningen en overleden aldaar op 7 januari 1963. Hij trouwde met Anne DEKKER. Zie XI-f.
 2. Mina Maria Justina Henstra (v). Geboren in 1882 te Groningen en overleden te Haarlem (NH) op 17 juli 1967. Zij trouwde op 10 augustus 1922 te Groningen met Freerk DOORNBOS. Hij was geboren te Uithuizermeeden op 18 juni 1871 en overleed te Haren (Gr) op 19 september 1963.

 

 

 

 

X-d Anne Henstra. Hij was geboren te Leeuwarden op 19 februari 1852 en overleed te Naarden op 26 maart 1918, 66 jaar oud, begraven te Arnhem (Gld).  Hij was de zoon van Sytze Siedses HENSTRA (IX-b) en Saakje Annes VAN KLINKEN. Hij was beroepsmilitair, onderofficier en trouwde op 28 november 1878 te Nijmegen (Gld) met Elisabeth STEENHOFF. Zij was geboren op 23 maart 1852 te Nijmegen en overleed te Arnhem op 26 augustus 1923, 71 jaar oud.  Uit dit huwelijk:

 

 1. Jan Henstra (m). Geboren op 27 augustus 1874 te Nijmegen en overleden te Arnhem op 5 mei 1958.
 2. Piet Henstra (m). Geboren op 10 maart 1879 te Nijmegen en overleden te Utrecht op 12 november 1941. Hij was militair in Nederlands Oost-Indie.
 3. Saakje Henstra (v). Geboren te Gorinchem (ZH) op 26 juli 1880 en overleden te Velp op 19 oktober 1959. Zij woonde te Velp.
 4. Magdalena (Lena) Henstra (v). Geboren te Gorinchem (ZH) op 14 mei 1883 en overleden te Arnhem (Gld) op 24 april 1973.
 5. Trijntje (Tiene) Henstra (v). Geboren te Gorinchem op 18 juli 1885 en overleden te Heiloo (Gld) op 11 januari 1939. Zij touwde met G. L. BERENDS.
 6. Sytze Henstra (m). Geboren te Gorinchem op 11 februari 1888 en overleden te Rotterdam op 27 januari 1947. Hij was getrouwd.
 7. Gerrit Henstra (m). Geboren te Gorinchem (ZH) op 17 november 1890 en overleden op 17 juli 1930 te Tjimahi (Ned. Indie). Hij was KNIL militair.
 8. Anna Elisabeth (Annabeth) Henstra (v). Geboren te Gorinchem op 14 maart 1893 en overleden te Leiden op  17 oktober 1973. Zij trouwde met W. CALKHOVEN.
 9. Alida Cornelia Wilhelmina (Ali) Henstra (v). Geboren te Gorinchem op 5 december 1894 en overleden te Laren (Gld) op 14 april 1944. 
 10. Siebe Henstra (m). Geboren te Arnhem in 1896 en overleden aldaar op 30 mei 1974. Hij was electrisch installateur en trouwde in 1921.

 

 

X-e. Janke Henstra. Geboren te Leeuwarden op 17 februari 1857 en overleden op 12 februari 1941 te Arnhem, 83 jaar oud. Zij was de dochter van van Sytze Siedses HENSTRA (IX-b) en Saakje Annes VAN KLINKEN.  Zij woonde te Amsterdam en Arnhem. Zij trouwde op 26 november 1884 met Willem VAN GELDER. Hij was geboren te Renkum in 1859 en was postbode van beroep.  Uit dit huwelijk:

 

 1. Geertruida van Gelder (v). Geboren in 1885.
 2. Sytse van Gelder (m). Geboren in 1887.
 3. Albert van Gelder (m).  Geboren in 1892.

 

 

X-f Sies Henstra. Geboren te Leeuwarden op 23 september 1860 en overleden in zijn woonplaats Sneek op 15 april 1936, 75 jaar oud.  Hij was de zoon van Sytze Siedses HENSTRA (IX-b) en Saakje Annes VAN KLINKEN. Hij was grossier van beroep (koopman in koloniale waren) en trouwde op 17 juli 1889 te Arnhem met Christina VAN GINKEL.  Zij was geboren te Lienden op 30 april 1866 en overleed te Sneek op 25 augustus 1958, 92 jaar oud. Zij was de dochter van Martinus Adrianus VAN GINKEL en Gerritje Elisabeth VAN DE WEERDT. Uit dit huwelijk:

 

 1. Piet Henstra (m). Geboren op 13 juni 1890 te Sneek en overleden aldaar op 12 juni 1967. Hij trouwde met Pieternella VAN DER TOORN. Zie XI-g.
 2. Martinus Adrianus Henstra (m). Geboren op 3 juli 1892 te Sneek en overleden te Velp op 9 mei 1985, 92 jaar oud. Hij trouwde met Everdina VROLIJK en Juliana HILGEN. Zie XI-h.
 3. Gerritje Henstra (v). Geboren op 16 januari 1903 te Sneek en overleden te Den Haag op 11 juli 1941, 38 jaar oud. Zij trouwde te Sneek op 2 mei 1927 met Piet RIJPKEMA en woonde te Den Haag. Piet was diamantair van beroep. Hij was geboren te Balk op 10 augustus 1899 en overleed te Den Haag op 18 november 1984, zoon van Jan Pieters RIJPKEMA. Hij trouwde later met Aafina KLAT, geboren rond 1905.
 4. Hendrik Henstra (m). Geboren op 13 maart 1906 te Sneek en overleden op 4 juli 1973 te Koudum. Hij trouwde met Annie VOS. Zie XI-i.

 

Eppo van Koldam: “Sies werd gewoonlijk Siebe genoemd. Hij was 13 jaar toen hij ging werken in de grossierderij annex winkel in koloniale waren van zijn oom Hendrik Westerhof in Sneek. Deze Hendrik Westerhof was gehuwd met Pietje van Klinken een zus van de moeder van Sies. Al spoedig na de oprichting van zijn bedrijf stierf Hendrik. Pietje hertrouwde, maar bleef ook in haar tweede huwelijk kinderloos. Uiteindelijk deed ze de zaak, die fa Westerhof bleef heten, over aan Sies. De hoofdvestiging van de zaak was aan het Leeuwenburg te Sneek. Ook de zoons Piet en Martinus van Sies kwamen in de zaak werken. De crisisjaren maakten aan dit alles echter een einde. De zaak moest worden geliquideerd. Wat overbleef was de kruidenierswinkel aan het Leeuwenburg gedreven door zoon Martinus. Dit bleef zo tot ongeveer 1958. Toen werd de zaak overgedaan aan Albert Heijn.”

 

 

X-g. Dirk Sytzes Henstra. Geboren op 17 februari 1865 te Leeuwarden en overleden te Enkhuizen op 16 mei 1932, 67 jaar oud. Hij was de zoon van Sytze Siedses HENSTRA (IX-b) en Saakje Annes VAN KLINKEN. Hij was directeur en eigenaar van een fabriek in pluimveevoeders en woonde te Enkhuizen. Hij trouwde op 10 augustus 1893 te Heerenveen met Grietje Greelts ZIJLSTRA. Zij was geboren te Nijehaske op 7 april 1866 en overleed te Leiden op 9 juli 1943, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 

 1. Sytze Henstra (m). Geboren te Sneek op 2 augustus 1894. Hij trouwde met Anna HESSELING. Zie XI-j.
 2. Greelt Cornelis Henstra (m). Geboren te Sneek op 31 oktober 1897 en overleed te Deventer op 29 maart 1974. Hij trouwde met Titia RIJPKEMA. Zie XI-k.
 3. Andreas Henstra (m). Geboren te Sneek op 13 november 1898 en overleden op 22 oktober 1964 te Hilversum. Hij trouwde met Aafke KOOIMAN. Zie XI-l.
 4. Mina Margaretha Henstra (v). Geboren te Sneek op 21 september 1900 en overleden op 16 januari 1955 te Bussum. Zij trouwde met Rijkent ZWAAN. Zie XI-m.
 5. Saakje Catharina Henstra (v). Geboren te Sneek in het jaar 1902, overleden aldaar op 26 juli 1903.
 6.  (m).
 7.  (m).

 

 

X-h. Hendrik Sytses Henstra. Geboren op 27 juli 1871 te Leeuwarden en overleden te Sneek op 17 november 1953, 82 jaar oud. Hij was de zoon van Sytze Siedses HENSTRA (IX-b) en Saakje Annes VAN KLINKEN. Hij was kruidenier aan het Hoogend te Sneek en trouwde op 21 april 1898 te Menaldumadeel met Elizabeth HAYTINK. Zij was geboren te Blessum op 11 november 1874 en overleed te Sneek op 20 augustus 1961, 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 

 1. Jan Frederik Henstra (m). Geboren te Sneek op 31 januari 1900, overleden aldaar op 6 december 1981. Hij was grossier van beroep. Hij is getrouwd te Sneek op 11 juni 1930 met Aleida Berthe DE JONG.  Zij was geboren te Zuidlaren (Dr) op 3 januari 1904 en verongelukt te Sneek op 4 december 1981.
 2.  Sytse Henstra (m). Geboren te Sneek in het jaar 1908 en overleden aldaar op 13 juni 1982. Hij trouwde met Trijntje HAZELHOFF. Zie XI-p.

 

 

X-i. Sieds Henstra. Geboren te Harlingen op 10 september 1863, overleden aldaar op 30 mei 1948. Hij was de zoon van Greult Sytzes HENSTRA (IX-e) en Dieuwkje VAN STRALEN. Hij trouwde (1) te Harlingen op 23 november 1893 met Engeltje Gerbens REINDING. Zij was geboren te Blija op 28 april 1866 en overleed te Harlingen op 7 maart 1905. Uit dit huwelijk:

 

 1. Dieuwke Henstra (v).  Geboren te Harlingen op 19 april 1896 en overleden te Weststellingwerf op 6 maart 1984. Zij trouwde te Weststellingwerf op 4 augustus 1955 met Barteld PUITE. Hij was geboren te Terwispel op 26 juni 1899 en overleden te Heerenveen op 10 april 1973.

 

Sieds trouwde (2) te Harlingen op 21 september 1905 met Anna Imkes HAAN. Zij was geboren te Harlingen op 16 november 1867 en overleed aldaar op 17 mei 1941.

 

 

 

X‑j. Jitske Greults Henstra. Geboren te Harlingen op 9 februari 1866 en overleden te Amsterdam (NH) op 30 april 1949. Zij was de dochter van Greult Sytzes HENSTRA (IX-e) en Dieuwkje VAN STRALEN. Zij trouwde te Harlingen op 4 juni 1891 met Elte BEIMA. Hij was geboren te Minnertsga op 22 februari 1864 en overleed te Amsterdam (NH) op 18 december 1946. Uit dit huwelijk:

 

 1. Dieuwke Beima (v). Geboren te Harlingen in 1892.
 2. Aaltje Beima (v). Geboren in 1893.
 3. Teye Beima (m). Geboren in 1895.
 4.  (v).

 

 

X-k. Greul Teakes Henstra. Geboren te Sneek op 5 augustus 1852 en overleden te Leeuwarden op 17 mei 1937, begraven te Lekkum. Hij was de zoon van Taeke Grealds HENSTRA (IX-f) en Hermina Henriks BEKKER. Hij trouwde (1) te Dokkum op 13 april 1874 met Johanna Christiaans HEIKAMP. Zij was geboren te Dokkum op 10 november 1850 en overleed te Leeuwarden op 7 november 1880. Uit dit huwelijk:

 

 1. Hermina Hendrika Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 6 januari 1875 en overleden aldaar op 20 augustus 1971.
 2. Baukje Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 26 januari 1878, overleden te Den Haag (ZH) op 8 december 1909 en begraven te Leeuwarden.

 

Hij is getrouwd (2) te Leeuwarden op 5 oktober 1881 met Enetta Hendriks BEUNK. Zij was geboren te Leeuwarden op 5 november 1850 en overleed aldaar op 23 maart 1937, begraven te Lekkum.  Zij was eerder getrouwd te Leeuwarden op 19 mei 1877 met Hidde DE VRIES, geboren rond 1845, overleden voor 1881. Uit dit huwelijk:

 

 1. Trijntje Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 10 september 1882 en overleden op 18 januari 1927 Zij  trouwde met Willem Tjebbes PERSIJN. Zie XI-q.
 2. Jan Henstra (m). Jong overleden.
 3. Taeke Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 10 december 1883 en overleden 16 januari 1969 te Haarlem. Hij trouwde met Gerrida DE VRIES. Zie XI-r.
 4. Johan Hendrik Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 19 januari 1886 en overleden aldaar op 9 februari 1887.
 5. Hendrik Jan Henstra (m). Geboren te Leeuwarden op 15 januari 1890 en, overleden aldaar op 4 juli 1890.
 6. Grietje Catharina Henstra (v). Geboren te Leeuwarden op 16 juni 1891 en overleden te Haarlem (NH) op 24 maart 1981. Zij trouwde te Leeuwarden op 1 november 1916 met Ulrich DONIA, geboren te Achlum op 14 april 1893, overleden voor 1981.

 

 

X-l. Gretske Taekes Henstra. Geboren te Sneek op 23 maart 1855 en overleden te Bloemendaal (ZH) op 1 juni 1920. Zij was de dochter van Taeke Grealds HENSTA (IX-f) en Hermina Henriks BEKKER. Zij is getrouwd voor 1887 met Hendrik Jans KEIZER, geboren te Zutphen (Ov) op 26 januari 1856 en overleden te Haarlem (NH) op 23 mei 1923. Uit dit huwelijk:

 

 1. Hendrik Keizer (m). Geboren in 1887.

 

 

X-m.  Anna Catharina Teakes Henstra.  Geboren te Sneek op 25 juli 1857 en overleden te Leeuwarden op 25 februari 1923. Zij was de dochter van Taeke Grealds HENSTA (IX-f) en Hermina Henriks BEKKER. Zij is getrouwd te Leeuwarden op 14 april 1888 met Johannes Gustaafs SLAUERHOF. Hij was geboren te Leeuwarden op 21 augustus 1857. Uit dit huwelijk:

 

 1. Gustaaf Andries Slauerhof (m). Geboren in 1888.
 2. Taeke Slauerhof (m). Geboren in 1893.

 

 

 

X-n. Hinke Cornelis Henstra. Geboren te Finkum op 19 september 1871 en overleden te Het Bildt op 22 mei 1945. Zij was de dochter van Cornelis Grealds HENSTRA (IX-g) en Antje Feddes DRAAISMA. Zij is getrouwd te Leeuwarderadeel op 26 oktober 1910 met Engbert Hennes VAN DER MEULEN. Hij was geboren te St Jacobiparochie op 9 april 1860, overleden te Het Bildt op 27 januari 1922. Uit dit huwelijk:

 

 1.  (m).

 

GENERATIE XI

 

 

XI-a. Maria Justina Henstra. Geboren te Groningen op 2 september 1869 en aldaar overleden op 17 mei 1949. Zij was de dochter van Nicolaas HENSTRA (X-a) en Anna BOELENS. Zij trouwde op 12 april 1891 te Groningen met Jacob ELTHING. Hij was geboren op 3 mei 1869 te Groningen en overleed aldaar op 9 november 1933. Uit dit huwelijk:

 

 1. Hendrik Elthing (m). Geboren in 1893.
 2. Nicolaas Elthing (m). Geboren in 1896.
 3. Anna Elthing (v). Geboren in 1899.
 4. Carel Elthing (m). Geboren in 1901.
 5.  (m).
 6.  (m).

 

 

XI-b. Hillechien Henstra. Geboren te Groningen op 14 september 1871 en overleden aldaar op 4 maart 1947. Zij was de dochter van Nicolaas HENSTRA (X-a) en Anna BOELENS.  Zij trouwde te Groningen op 10 december 1899 met Jacob ROEMERS. Hij was geboren te Groningen op 6 december 1862 en overleed aldaar op 26 december 1953. Uit dit huwelijk:

 

 1. Geert Roemers (m).  Geboren in 1900.
 2. Annechien Roemers (v). Geboren in 1902.
 3.  (v).

 

 

XI-c. Trijntje Henstra. Geboren te Groningen op 6 mei 1876 en overleden aldaar op 2 mei 1960. Zij was de dochter van Nicolaas HENSTRA (X-a) en Anna BOELENS.  Zij trouwde te Groningen op 5 november 1899 met Jacob TOP. Hij was geboren te Groningen op 3 augustus 1875 en overleed aldaar op 13 november 1954. Uit dit huwelijk:

 

 1. Jacob Top (m). Geboren in 1900.
 2. Nicolaas Top (m). Geboren in 1901.
 3. Dievertje Top (v). Geboren in 1903.
 4.  (v).
 5.  (v).
 6.  (v).
 7.  (m).
 8.  (m).
 9.  (m).
 10.  (m).

 

 

XI-d. Grietje Henstra.  Geboren te Groningen op 12 oktober 1874 en overleden aldaar op 20 oktober 1959. Zij was de dochter van Dirk HENSTRA (X-b) en Engeltje LAGENDIJK. Zij trouwde op 3 mei 1896 te Groningen met Antonius Hermannus DAGELET. Hij was geboren te Groningen op 7 september 1872 en overleed aldaar op 15 februari 1942. Uit dit huwelijk:

 

 1. Willem Dagelet (m). Geboren in 1898.
 2. Johanna Dagelet (v). Geboren in 1899.
 3. Hermannus Dagelet (m). Geboren in 1901.
 4. Bastiaan Dagelet (m). Geboren in 1902.
 5. Engelina Dagelet (v). Geboren in 1903.
 6.  (m).
 7.  (m).
 8.  (m).
 9.  (m).
 10.  (v).
 11.  (v).

 

 

XI-e. Cornelia Henstra. Geboren te Groningen op 13 november 1882 en overleden aldaar op 23 september 1965. Zij trouwde op 25 augustus 1907 met Johannes BOONSTRA. Hij was geboren te Groningen op 10 september 1882 en overleed aldaar op 1 oktober 1949. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

 

 

XI-f. Taeke Henstra. Geboren te Groningen in 1880 en overleden aldaar op 7 januari 1963. Hij was de zoon van Cornelis HENSTRA (X-c) en Antonia IMMELMAN. Hij was ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij trouwde te Groningen (Gr) op 9 april 1914 met Anna DEKKER. Zij was geboren te Stedum (Gr) op 30 januari 1886 en overleed te Groningen op 17 juni 1961. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

 

XI-g. Piet Henstra. Geboren op 13 juni 1890 te Sneek en overleden aldaar op 12 juni 1967, 76 jaar oud. Hij was de zoon van Sies HENSTRA (X-e) en Christina van GINKEL. Hij had een zeilschool in Sneek en was touristen consulent bij de ANWB. Hij trouwde op 3 mei 1917 te Rotterdam met Pieternella (Nel) VAN DER TOORN. Zij was geboren te Rotterdam op 30 oktober 1890 en overleed te Sneek op 8 januari 1969.  Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

 

XI-h. Martinus Adrianus Henstra. Geboren op 3 juli 1892 te Sneek en overleden te Velp op 9 mei 1985, 92 jaar oud. Hij was de zoon van Sies HENSTRA (X-e) en Christina van GINKEL. Hij was kruidenier te Sneek. Hij woonde te Sneek, Dieren en Velp. Hij trouwde (1) op 10 oktober 1918 te Sneek met Everdina VROLIJK. Zij was geboren op 11 oktober 1895 te Sneek en overleed aldaar op 24 november 1941, 46 jaar oud. Zij was de dochter van Gerben VROLIJK en Janna VAN DER LEIJ. Hij trouwde (2) in 1949 met Juliana HILGEN. Zij was geboren rond 1900 en overleed te Dieren op 2 juli 1981. Zij was eerder getrouwd en gescheiden van, in 1930 met NN BESANÇON. Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Christina Wilhelmina Henstra (v). Geboren te Sneek op 16 mei 1921 en overleden te Groningen op 3 september 1977, 56 jaar oud. Zij trouwde.
 2.  (v).

 

 

 

XI-i. Hendrik Henstra. Geboren op 13 maart 1906 te Sneek en overleden op 4 juli 1973 te Koudum, 67 jaar oud. Hij was de zoon van Sies HENSTRA (X-e) en Christina van GINKEL. Hij was notaris en woonde te Koudum. Hij trouwde te Gouda op 12 juni 1935 met Anje Meintje Geertuida (Annie) VOS. Zij was geboren te Gouda op 11 februari 1908 en overleed op 19 augustus 1974 te Koudum, 66 jaar oud. Zij was de dochter van Jan Albert VOS en Hendrika Huiberdina Antonia VAN DE WEERDT. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

 

 

XI-j. Sytze Henstra. Geboren te Sneek op 2 augustus 1894. Hij was de zoon van Dirk Sytzes HENSTRA (X-g) en Grietje Greelts ZIJLSTRA.  Hij is getrouwd te Zwolle (Ov) op 11 oktober 1927 met (en gescheiden op 23 januari 1963 van) Anna HESSELING. Zij was geboren te Zwolle op 4 januari 1901 en overleed te Amsterdam op 5 april 1980. Het gezin woonde te Amsterdam. Hij was kunstschilder van beroep. Uit dit huwelijk een zoon.

 

 

XI-k. Greelt Cornelis Henstra. Geboren te Sneek op 31 oktober 1897 en overleden te Deventer (Ov) op 29 maart 1974. Hij was de zoon van Dirk Sytzes HENSTRA (X-g) en Grietje Greelts ZIJLSTRA.  Hij woonde te Vlaardingen en was makelaar in peulen. Hij is getrouwd te Sneek op 8 februari 1926 met Titia RIJPKEMA. Zij was geboren te Balk op 29 april 1897 en overleed te Deventer op 25 januari 1982. Zij was de dochter van Jan Pieters Rijpkema. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

 

 

XI-l. Andreas Henstra. Geboren te Sneek op 13 november 1898 en overleden te Hilversum op 22 oktober 1964. Hij was de zoon van Dirk Sytzes HENSTRA (X-g) en Grietje Greelts ZIJLSTRA.  Hij trouwde te Bovenkarspel op 30 juni 1921 met Aafje KOOIMAN. Zij was geboren te Bovenkarspel op 5 juni 1895 en overleed te Hilversum op 17 februari 1979. Het gezin woonde te Hilversum en hij was rijksambtenaar van beroep. Uit dit huwelijk een zoon.

 

 

 

XI-m. Mina Margaretha Henstra. Geboren te Sneek op 21 september 1900 en overleden te Bussum (NH) op 16 januari 1955. Zij was de dochter van Dirk Sytzes HENSTRA (X-g) en Grietje Greelts ZIJLSTRA.  Zij trouwde te Enkhuizen (NH) op 23 april 1925 met (en gescheiden in het jaar 1953 van) Rijkent ZWAAN.  Hij was geboren te Enkhuizen (NH) op 1 juli 1899 en overleed te Rotterdam (ZH) op 1 april 1977. Het gezin woonde te Rotterdam. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

 

 

 

 

 

 

XI-p. Sytze Henstra. Geboren te Sneek in het jaar 1908 en overleden aldaar op 13 juni 1982. Hij was de zoon van Hendrik Sytses HENSTRA (X-h) en Elisabeth HAYTINK. Hij was vertegenwoordiger van beroep en trouwde op 28 juni 1933 met Trijntje HAZELHOFF. Zij was geboren te Oudega (Wym) op 18 juli 1909 en overleed te Sneek op 12 december 1989. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

 

 

XI-q. Trijntje Henstra. Geboren te Leeuwarden op 10 september 1882 en overleden aldaar op 18 januari 1927. Zij was de dochter van Greul HENSTRA (X-k) en Enetta BEUNK.  Zij trouwde te Leeuwarden op 15 oktober 1906 met Willem Tjebbes PERSIJN. Hij was geboren te Leeuwarden op 4 juli 1887 en overleed aldaar op 4 oktober 1920. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

 

 

XI-r. Taeke Henstra. Geboren te Leeuwarden op 10 december 1883 en overleden te Haarlem (NH) op 16 januari 1969. Hij was de zoon van Greul HENSTRA (X-k) en Enetta BEUNK.  Hij was onderwijzer van beroep en trouwde (1) te Leeuwarden op 26 september 1908 met Gerrida DE VRIES. Zij was geboren te Sneek op 14 juni 1886 en overleed te Leeuwarden op 6 januari 1915. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

Hij trouwde (2) te Haarlemmerliede op 29 juni 1917 met Anna MEETER. Zij was geboren te Haarlem (NH) op 12 april 1894 en overleed te Zandvoort (NH) op 20 juni 1976. Uit dit huwelijk een zoon.

 

 

 

 

 

 

 

'

Maak jouw eigen website met JouwWeb